Algemene voorwaarden

Door inschrijving via de website of ter plaatse verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

ART. 1 INSCHRIJVEN EN RESERVEREN

Reserveren voor Personal Group Trainingen is verplicht aangezien we met een maximum aantal deelnemers werken. Om te kunnen reserveren heb je credits nodig. Deze worden toegekend naargelang de formule die je hebt gekozen. 

Reserveren kan via de mobiele app (of via highonlife.virtuagym.com). Als High On Life lid krijg je een persoonlijke login om dit op te volgen. 

Van zodra je een sessie geboekt hebt, word je ook in de les verwacht. Je kan tot 4u voor de aanvang van een les reserveren.

ART. 2 ANNULEREN

Annuleer je les als je niet kan komen, ook wanneer je een abonnement hebt. Op die manier kan je nog iemand anders blij maken met een plaatsje in de les wanneer deze volzet zou zijn. Online annuleren kan je zelf tot 4 uur voor de start van de les, zoniet word je beurt aangerekend.

ART. 3 ABONNEMENTEN

Abonnementen zijn op persoonlijke naam.

Het lidmaatschap is op maandbasis en wordt elke maand met één kalendermaand verlengd. Je kan op iedere dag van een lopende maand opzeggen. Wanneer dit 7 dagen voor het einde van de hernieuwingsdatum van je abonnement gebeurt, dan wordt het lidmaatschap nog dezelfde maand beëindigd. Indien niet, dan eindigt je abonnement de laatste dag van de volgende maand. Opzeggingen gebeuren schriftelijk via hello@highonlife.be.

Indien gewenst kan het lidmaatschap worden gepauzeerd. Houd rekening met een termijn van 7 dagen vooraleer de pauzering van je abonnement van start gaat. De minimum duur van een pauzering is een week, de maximum duur 2 maanden. 

Van de service van pauzering kan maximum 4 keer per jaar gebruik worden gemaakt. Pauzeringen gebeuren schriftelijk via hello@highonlife.be.

Een uitzondering wordt gemaakt voor blessures. In dit geval breng je ons op de hoogte via een geldig doktersattest met daarin vermeld de duur van onderbreking. Gelieve dit binnen de week van de blessure/bootcamp (afhankelijk van de relevantie) door te sturen naar hello@highonlife.be.

Heb je een 1x per week week abonnement en heb je een week gemist dan kan je die gedurende de twee weken erna inhalen.

In je persoonlijke account (app of website) kan je de status zien van je credits.

ART. 4 BEURTENKAART

Beurtenkaarten zijn op persoonlijke naam.

De beurtenkaarten hebben een geldigheidsduur van 6 maanden na aankoop en zijn niet verlengbaar. Sluitingsdagen van High On Life zijn verrekend in de beurtenkaart.

Beurtenkaarten kunnen enkel verlengd worden op vertoon van een geldig doktersattest met daarin vermeld de duur van onderbreking.  Gelieve dit op voorhand door te sturen naar hello@highonlife.be. Vervallen credits kunnen niet gerecupereerd of terugbetaald worden.

In je persoonlijke account (app of website) kan je zien hoeveel credits je nog hebt en hoe lang ze nog geldig zijn.

ART. 5 BETALINGEN

Onze tarieven voor Personal Group Trainingen, en andere, staan vermeld op de website. Aankopen zijn niet terugbetaalbaar.

Wil je nog minder administratieve zorgen? Dan kan je de maandelijkse betalingen automatiseren. Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank- en adresgegevens. In geval van regelmatige stornos behoudt High On Life het recht de overeenkomst te beëindigen. 

High On Life behoudt zich het recht voor om na het einde van de contractuele periode, de tarieven en/of algemene voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan steeds schriftelijk van op de hoogte worden gebracht, waarna het lid echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits per schriftelijke opzegging en uitgezonderd in de lidmaatschapsovereenkomst welke altijd tussentijds opzegbaar is, binnen de maand na de communicatie van High On Life. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst en de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet.

ART. 6 SLUITINGSDAGEN

High On Life is max. 3 weken/jaar gesloten, verdeeld over het ganse jaar. Op feestdagen zijn er aangepaste lessen. Dit is verrekend in de prijs van onze abonnementen en de geldigheidsduur van de beurtenkaarten.

ART. 7 UURROOSTER

Het uurrooster kan ten allen tijde aangepast worden. Credits zijn geldig voor alle wekelijkse lessen en er is steeds voldoende aanbod om je credits op te gebruiken binnen de geldigheidstermijn. We doen ons uiterste best om het uurrooster zo stabiel mogelijk te houden en alle lessen te laten doorgaan. De lessen gaan steeds door vanaf 5 deelnemers. Bij onvoorziene weersomstandigheden (zware sneeuwval, hittegolf, storm,..) of ziekte van de trainer, behoudt High On Life zich het recht om een les te annuleren. Indien een les geannuleerd wordt, dan zal dit ten laatste 2u op voorhand gecommuniceerd worden via email en via de mobiele app zoals whatsapp.

ART. 8 HUISREGELS

Kom op tijd. De lessen starten stipt. Heb respect voor de andere deelnemers.

Neem geen kostbare spullen mee. High On Life kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of beschadigen van persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

Bij gezondheidsklachten of blessures breng je de trainer best op de hoogte voor de les start, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Let wel: trainers zijn geen dokters. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam om eerst met de huisarts te overleggen of u aan de activiteiten kan deelnemen. 

De website en facebookpagina worden regelmatig aangevuld met fotos en/of filmpjes. Indien je liever geen beeldmateriaal van jezelf op het internet geplaatst ziet, gelieve dit dan vooraf te melden.

ART. 9 ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJKHEID

High On Life is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Je kan je extra verzekeren tegen sportongevallen bij VWB voor slechts 40 euro per jaar. Deze sportverzekering dekt alle ongevallen wanneer je individueel of in groep sport beoefent, al dan niet in clubverband. En dit voor gans het gezin. Zie ook: https://www.vwb.be/58/Verzekering. 

Bovendien kan je via de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming tot 15€ bekomen op je jaarlijkse bijdrage. 

ART. 10 DISCLAIMER 

De verstrekte informatie op de website www.highonlife.be is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Hoewel High On Life de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan High On Life niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van High On Life sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De website www.highonlife.be en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van High On Life.

Op alle door High On Life gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen tussen High On Life en de klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van High On Life.

Privacybeleid

High On Life vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

High On Life, onder de rechtsnaam Stiloja BV, gevestigd aan Hof Van Riethlaan 13 te 2640 Mortsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 . Contactgegevens

www.highonlife.be

Hof van Riethlaan 13 te 2640 Mortsel, tel nr +32 495 52 43 15

Maarten Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van High On Life. Hij is te bereiken via hello@highonlife.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken.

High On Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, o.a. via je account om lessen te reserveren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via de app Virtuagym
 • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics 4)

  High On Life verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:
 • gezondheid (fysiek en/of mentaal)
 • Tanita meetwaarden (impedantiemeting in studio voor PT klanten)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@highonlife.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel van verwerking gegevens.

High On Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • In het geval van coaching en training, jou zo optimaal mogelijk te begeleiden naar jouw doelstellingen

4. Tijdsduur bewaring persoonsgegevens.

High On Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kan je gegevens steeds zelf verwijderen door een aanvraag te doen om je account van Virtuagym te verwijderen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden.

High On Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. High On Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met volgende bedrijven hebben wij een bewerkersovereenkomst:

 • Virtuagym: coaching PT klanten: https://virtuagym.com/nl/virtuagym-privacy
 • WordPress: website High On Life: https://wordpress.org/about/privacy/
 • Intuit Mailchimp: verzenden nieuwsbrieven: https://mailchimp.com/legal/privacy
 • Google forms: https://policies.google.com/privacy
 • Evernote: https://evernote.com/intl/nl/privacy/policy

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

High On Life gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. High On Life gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wij gebruiken Google Analytics 4 om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Google Analytics 4 verzamelt gegevens zoals: IP-adressen (geanonimiseerd), Gebruikersgedrag op de website (pagina’s bezocht, duur van het bezoek), Demografische gegevens en interesses. Indien je de cookies niet accepteert jouw bezoek ook niet geregistreerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit kan via het versturen van een gespecificeerd verzoek naar hello@highonlife.be

8. Beveiliging persoonsgegevens

High On Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@highonlife.be